ประจำเดือน กุมภาพันธ์
วันที่ 9-10/ 2/ 56   สอบโอเน็ต ม.6  ที่ โรงเรียนสตรีศึกษา
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์


วันที่ 8/ 2/ 56   เชิญคณคณะทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.วิศิษฏ์ อยู่บำรุง อดีตผอ.โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ด้วยความพูกพันในฐานะอดีตผู้ับังคับบัญชาที่เคยร่วมงานกัน ที่ บ้านขาม ต.บึงงาม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

วันที่ 7-8/ 2/ 58   สอบ โอเน็ต ชั้น ม.6  ที่ โรงเรียนสตรีศึกษา
 ผู้รับผิดชอบนายสุรจักษ์ ศิลารักษ์

วันที่ 2-3/ 2/ 55   สอบ O-net ชั้น ม.3  ที่ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

วันที่ 21-22 / 2/ 56   สอบ Local Assessment System (LAS) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ ระดับชั้น ม.1-2 วันที่ 21 กุมภาพันธุ์ และ ม.4-5 วันที่ 21-22 กุมภาพันธุ์ ที่ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
 ผู้รับผิดชอบนายสุรจักษ์ ศิลรักษ์

วันที่ 21/ 2/ 56   โรงเรียนบ้านบึงงาม ที่ จัดนิทรรศการด้านสุขภาพอนามัย ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.
 ผู้รับผิดชอบนางปิยะนัฐ วีระษร

วันที่ 17-19/ 2/ 55   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียน ปีการศึกษา 2555 แยกเป็น ม.ต้น ไปเช้าเย็นกลับ และ ม.ปลาย ที่จังหวัดจันทบุรี 2 วัน ที่ จ.จันทบุรี จ.นครราชสีมา จ.อุดรธานี และจ.เลย
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

วันที่ 14-15/ 2/ 56   เข้าค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

เพิ่มข้อมูล>>