ปรัชญา  ของโรงเรียน

“ปญญาวโธ  แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ ”

คำขวัญ ของโรงเรียน
“มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”

มารยาทดี หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกทางกาย วาจา ที่สะท้อนออกมาจากจิตใจ
เป็นข้อปฏืบัติของบุคคลที่แสดงอออกต่อผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
วินัย หมายถึง ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ กฎ ข้อบังคับของสถานศึกษาและของกระทรวงศึกษาธิการ
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ผู้ที่มีนิสัยชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสำเสนอผลงานต่อผู้เรียนหรือชุมชนได้

อักษรย่อของโรงเรียน อักษรย่อ       “ท.ท.ว.”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน "มารยาทดี ศรีเทอดไทย"

อัตลักษณ์์ของโรงเรียน
"คงความเป็นไทย ใส่ใจคุณธรรม"
ความเป็นไทย หมายถึง การแสดงความเคารพด้วยการไหว้และการกราบ เช่น กราบพระพุทธรูป กราบพระสงฆ์ การไหว้บุุึคคลในฐานะต่างๆ ตลอดจนความสุภาพเรียบร้อย การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ความมีน้ำใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเกรงใจ
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย์ 4) มีวินัย 5)สุภาพเรียบร้อย 6)สะอาด 7)สามัคคี 8)มีน้ำใจ

จุดเน้นของสถานศึกษา
"วินัย"

จุดเด่นของสถานศึกษา "มารยาท"

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

“โล่”             หมายถึง ความกล้าหาญ  ความเป็นไทย
“หม้อน้ำ”        หมายถึง อาชีพปั้นหม้อ อาชีพเก่าแก่อันเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น
“เจดีย์”          หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

สีประจำโรงเรียน
“สีแดง  สีฟ้า  และสีขาว”
สีแดง             หมายถึง ความกล้าหาญ
สีฟ้า              หมายถึง ความยิ่งใหญ่
สีขาว             หมายถึง ความบริสุทธิ์

วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมเป็นองค์การที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ  ( MISSION )

1.พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
2. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามความสามารถของผู้เรียน
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดีงาม
4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้
5. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล(World-Class Standard School)

เป้าประสงค์ ( Goal )

นักเรียนโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม  ทุกคน  ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ตามความสามารถ  ด้านความรู้ ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ  และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้สังคม และวัฒนธรรมไทย  รักการแสวงหาความรู้อย่างไม่สิ้นสุด รู้ทันการเปลี่ยนแปลง  และสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้