โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียว ในอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2529 จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม เปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก วันที่ 3 มีนาคม 2532 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โดยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 72 ไร่ปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาของโรงเรียนที่ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งชื่อว่า โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สาขาบ้านเมืองน้อย

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 


ปี พ.ศ. 2540 เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา เปิดสอนในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปี พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน