นายนคร เวียงนนท์ 

                        
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ค.ศ.3                              
กลุ่มงาน บริหาร   
วุฒิการศึกษา                       
เกิดวันที่  10-ต.ค.-00     
e-mail                  
หมายเลขโทรศัพท์ 089-9425601

นายสุทิน  ปักเคธาติ            

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายงานงบประมาณ     วุฒิการศึกษา        กศ.บ.(สังคมศึกษา)      
เกิดวันที่  21 ม.ย.2507         
e-mail   SUTIN_ TTW@hotmail.com        
หมายเลขโทรศัพท์ 081-0553418

นายมานิต  วรวงค์

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป             
วุฒิการศึกษา        คบ.(อุตสาหกรรม)               
เกิดวันที่           16-พ.ย.-99           
e-mail                  
หมายเลขโทรศัพท์ 089-8613240

นายสุรจักษ์  ศิลารักษ์         

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ     
วุฒิการศึกษา        กศ.บ.(วิทย์-ชีววิทยา)          
เกิดวันที่           25-มี.ค.-02            
e-mail                  
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7151336

นายคำพูล บุญสุข

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
วุฒิการศึกษา ค.บ.(พลศึกษา)    
เกิดวันที่  20-ธ.ค.-99            
e-mail                          
หมายเลขโทรศัพท์ 086-8531543

นายสุริยา  รูจีพันธุ์               

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
กลุ่มงาน คณิตศาสตร์         
วุฒิการศึกษา        ค.บ.(คณิตศาสตร์)               
เกิดวันที่    8 มี.ค.2519  
e-mail   Ya 9cake@yahoo.co.th 
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9078158

นางทศพร  คำทอง               

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน วิทยาศาสตร์         
วุฒิการศึกษา        กศ.ม.(บริหารการศึกษา)     
เกิดวันที่    5 พ.ค. 2513  
e-mail   Krunoi2012@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 081-3804090

นางสาวนิยม  ดวงเพชรแสง

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน วิทยาศาสตร์         
วุฒิการศึกษา        ศษ.บ.(ชีววิทยา-เคมี)           
เกิดวันที่  24-ก.ย.-13  
e-mail                  
หมายเลขโทรศัพท์ 086-6370199

นายสมัคร  ตรีวงษ์วัฒนา    

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน สังคมศึกษา          
วุฒิการศึกษา        ค.บ.(สังคมศึกษา)
เกิดวันที่  12-มิ.ย.-98            
e-mail           KT-INTER.com.th             
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7151336

นายสมพร  นิลวัลย์              

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน สังคมศึกษา          
วุฒิการศึกษา        ค.บ.(สังคมศึกษา)
เกิดวันที่  27-ส.ค.-04            
e-mail                          
หมายเลขโทรศัพท์ 081-0590656

นายพรรค  แสงเกตุ              

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
กลุ่มงาน วิทยาศาสตร์         
วุฒิการศึกษา        กศ.ม.(บริหารการศึกษา)     
เกิดวันที่ 21 มี.ค. 2528                
e-mail                          
หมายเลขโทรศัพท์ 080-1806526

นายจำกัด  รัตนภักดี                     

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน ภาษาต่างประเทศ         
วุฒิการศึกษา     ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)    
เกิดวันที่  10-ก.ค.-98            
e-mail   Jamkat@ hotmail.com  
หมายเลขโทรศัพท์ 083-2842202

นางประนอม  รัตนภักดี       

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน ภาษาอังกฤษ        
วุฒิการศึกษา        ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)     
เกิดวันที่  1-ต.ค.-99  
e-mail                  
หมายเลขโทรศัพท์ 083-2833390

นางสุรินทร์  จุฑางกูร           

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน ศิลปศึกษา            
วุฒิการศึกษา        ค.บ.(ศิลปศึกษา)  
เกิดวันที่  18-เม.ย.-08          
e-mail                          
หมายเลขโทรศัพท์ 087-7751739

นางปิยะนัฐ  วีระษร             

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน การงานอาชีพ       
วุฒิการศึกษา        ค.ศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)      
เกิดวันที่  17-พ.ค.-08  
e-mail                  
หมายเลขโทรศัพท์ 086-8635691

นายวรากร  อันทะชัย           

ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
กลุ่มงาน การงานอาชีพ       
วุฒิการศึกษา        ศศ.บ.(โภชนาการชุมชน)     
เกิดวันที่  12-มิ.ย.-06  
e-mail                  
หมายเลขโทรศัพท์ 087-7221795

นายยิ่งยศ  บุญมั่งมี             

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน คอมพิวเตอร์         
วุฒิการศึกษา        ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)     
เกิดวันที่  19-ก.พ.-19  
e-mail   Yingyot_b@ hotmail      
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9741912

นายยงค์    ป้องเขตต์           

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน ภาษาไทย              
วุฒิการศึกษา        ศษ.บ.(การสอนภาษาไทย) 
เกิดวันที่  6-ม.ค.-31  
e-mail   Uuuuu2531@ hotmail.com         
หมายเลขโทรศัพท์ 084-6062916

นางสาวจิราพร ผุยผง    

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย      
กลุ่มงาน ภาษาไทย        
วุฒิการศึกษา        
เกิดวันที่ 
e-mail            
หมายเลขโทรศัพท์

นายเดชา เขตกลาง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง          
กลุ่มงาน ภาษาอังกฤษ         
วุฒิการศึกษา      
เกิดวันที่
e-mail  
หมายเลขโทรศัพท์

นางสาวพรทิทพย์ สอนแสง 

ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง LD
กลุ่มงาน
วุฒิการศึกษา       
เกิดวันที่ 
e-mail                      
หมายเลขโทรศัพท์